Toxin

Prohlášení o zpracování osobních údajů

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

V následujícím prohlášení o zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti v souvislosti s Vaším užíváním webových stránek www.allnews.cz (dále jen „AN“).

1. Společnost

Správcem Vašich osobních údajů je společnost TOXIN s.r.o., IČO: 022 25 166, se sídlem Vídeňská 545/76, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217163 (dále jen „Společnost“).

Společnost může při zpracování osobních údajů vystupovat v pozici správce či zpracovatele osobních údajů.

2. Typ a původ údajů, které Společnost zpracovává

Osobní údaje uživatelů AN zpracováváme zejména za účelem přípravy či plnění smluvních a zákonných povinností vyplývajících z naší činnosti tak, abychom mohli uživatelům AN poskytovat naše služby. Pokud je Společnost při zpracování osobních údajů zpracovatelem, určuje účel a prostředky zpracování příslušný správce. Pod pojmem zpracování se rozumí získávání, ukládání, mazání a v některých případech předávání osobních údajů dále.

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od uživatelů AN v průběhu registrace, v rámci sledování jejich aktivity na našich webových stránkách anebo případně na základě oprávněných zájmů, které v daném případě máme. Částečně můžeme zpracovávat také osobní údaje, které jsme získali v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně osobních údajů jinými způsoby z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstřík či jiných registr).

3. Účely zpracování ze strany Společnosti, jakožto správce osobních údajů a právní tituly zpracování

Pokud vystupujeme v pozici správce osobních údajů, zpracováváme je vždy jen k povoleným účelům a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Osobní údaje uživatelů AN zpracováváme buď bez vašeho souhlasu na základě plnění smluvních či právních povinností a na základě našeho oprávněného zájmu, anebo s vaším souhlasem.

Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich smluvních závazků vůči uživatelům AN nejčastěji v souvislosti se zveřejňováním inzerce na našich webových stránkách a s vytvořením uživatelského účtu. Při užívání našich webových stránek používáme cookies za účelem sledování návštěvnosti a zkvalitňování našich služeb. Při poskytování našich služeb a provozování AN můžeme zpracovávat osobní údaje také pro novinářské účely, a to jako podklad pro přípravu reportáží či článků.

Společnost zpracovává následující osobní údaje:
  • identifikační a kontaktní údaje, kterými jsou zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, zejména e-mailová adresa;
  • Vaše nastavení, kterým se rozumí údaje ve Vašem účtu, zejména nastavení newsletterů;
  • údaje o Vašem chování na webu, zejména služby, které si zobrazujete, videa, která si přehráváte, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
  • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, místu, odkud k našemu webu přistupujete a vztahu k různým službám;
  • údaje související s Vaší komunikací s námi, kterými jsou zejména identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy.

3.1. Informace o změně účelu

Pokud bychom někdy Vaše osobní údaje zpracovávali k jinému účelu než k tomu, pro který jsme je původně shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu informovat v souladu s právními předpisy.

4. Účely zpracovávání ze strany Společnosti, jakožto zpracovatele osobních údajů

V případě, že Společnost při zpracování Vašich osobních údajů vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, stanoví účel a také prostředky takového zpracování vždy příslušný správce osobních údajů. I v takovém případě však naše Společnost dodržuje veškeré právní předpisy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a poskytuje jim vysokou míru zabezpečení. Společnost nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

5. Příjemci Vašich údajů

Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako zpracovatelům, a to zejména jednotlivým externím dodavatelům naší Společnosti, provozovatelům technologií využívaných ze strany Společnosti, případně v nezbytně nutném rozsahu právním, či daňovým poradcům Společnosti.

Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni zákonem. Ve všech ostatních případech předáme Vaše osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte příslušné svolení.

6. Předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Vaše údaje nepředáváme příjemcům v zemích bez přiměřené úrovně ochrany údajů (třetí země).

7. Lhůty pro uložení a uchovávání osobních údajů

Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné pro splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro tento účel dané údaje nejsou nutné, zásadně se vymažou.

Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů Společnosti musíme určité údaje uchovávat i po ukončení smluvního vztahu.

Při posuzování doby uchování osobních údajů vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v tomto dokumentu či stanovena právním předpisem, stanovíme přiměřenost doby zpracování osobních údajů zejména s ohledem na délku promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, zda byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, zda existuje pravděpodobnost vznesení právních nároků proti Společnosti a s ohledem na předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiná narušení bezpečnosti, obvyklé postupy a doporučení dozorových orgánů a pravděpodobnost a význam hrozících rizik.

8. Povinnost poskytování osobních údajů

Osobní údaje poskytujete Společnosti zásadně dobrovolně, ale poskytnutí některých údajů je povinné pro využití našich služeb. V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnout osobní údaje, vždy Vás o této skutečnosti informujeme.

9. Automatické rozhodování a profilování

Při rozhodování, které pro Vás může mít právní důsledky nebo Vás jiným způsobem podstatně ovlivnit, nepoužíváme postupy automatického rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

10. Použití souborů cookies a analýza webových stránek

Cookies soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky Společnosti. Tyto cookies soubory používá Společnost na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit.

Cookies soubory neslouží k osobní identifikaci návštěvníků webové stránky a ani ji neumožňují.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookies souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče, a to pomocí funkce „Možnosti“ či „Nápověda“.

11. Užívání sociálních pluginů

Webové stránky Společnosti dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; a
  • plugin služby Twitter, který je spravován společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA.


Tyto sociální pluginy či případně další nejsou spravovány námi a Společnost tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

12. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společnosti mají dotčené osoby podle GDPR, resp. v mezích stanovených zákonem, následující práva (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě obdržení žádosti ve smyslu tohoto článku, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. Společnost není povinna žádosti vyhovět například v situaci, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může Společnost požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo případně odmítnout žádosti vyhovět. V případě důvodných pochybností o totožnosti žadatele je Společnost oprávněna požádat jej o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Kromě toho máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů. Takové odvolání nemá vliv na již provedené zpracování a nevztahuje se tedy na účinnost a zákonnost zpracování osobních údajů, provedených do okamžiku tohoto odvolání.

13. Kontaktní údaje

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění svých práv uvedených v tomto prohlášení se mohou subjekty údajů obracet na Společnost prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected] nebo na adrese Vídeňská 545/76, Kunratice, 148 00 Praha 4.